Regulamin Korzystania z aplikacji Resider

Przeczytaj nasz regulamin przed skorzystaniem z aplikacji

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Funkcjonalności Portalu
 4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 5. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie resider.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. STRONA / PORTAL– strona www.resider.pl.
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 4. USŁUGODAWCA – RESIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: ul. Zwycięzców 40/80 03-938 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Zwycięzców 40/80 03-938 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000964179, NIP: 1133055093, REGON: 52164927200000, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 20 000 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel.: ‭+48 727 601 204
 5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 7. NEWSLETTER  – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 8. SERWIS OGŁOSZENIOWY – strona umożliwiająca publikację ogłoszeń nieruchomości 
 9. OGŁOSZENIODAWCA – Osoba prawna lub fizyczna publikująca ogłoszenia na Serwisie Ogłoszeniowym

2. Postanowienia ogólne

 1. Strona resider.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę resider.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę resider.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony resider.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Usługodawca pełni rolę porównywarki i nie posiada własnych ogłoszeń nieruchomości – wszystkie ogłoszenia opublikowane na Portalu pochodzą z Serwisów Ogłoszeniowych obsługiwanych przez Portal. Kontakt z Ogłoszeniodawcami jest możliwy jedynie po przekierowaniu na docelową stronę ogłoszeniową. 
 2. Usługodawca nie prowadzi działalności pośrednictwa w najmie lub sprzedaży nieruchomości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność zagregowanych ofert. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy). Za treść publikowanych ofert oraz skutki podania informacji niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych, odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.

3. Funkcjonalności Portalu

 1. Portal agreguje oferty sprzedaży i najmu nieruchomości w wybranych lokalizacjach, dostępne w obsługiwanych Serwisach ogłoszeniowych:
 2. Obsługiwane Serwisy Ogłoszeniowe:
 • morizon.pl
 • gratka.pl
 • nieruchomości-online.pl
 • domiporta.pl
 • otodom.pl
 1. Obsługiwane miasta:
 • Warszawa
 1. Portal zapewnia usługę wyszukiwania przez Użytkownika oraz zapisywania zagregowanych ofert nieruchomości na indywidualnym koncie Użytkownika.
 2. Do najważniejszych funkcjonalności wyszukiwarki należą:
 3. Dostęp do ofert z wielu Serwisów ogłoszeniowych bez powtórek.
 4. Sortowanie ofert wg. ich Trafności. Trafność ofert jest oceniana jako połączenie atrakcyjności cenowej (kalkulowanej przez sztuczną inteligencję na podstawie mechanizmu kalkulacji szacunkowej rynkowej ceny mieszkania) oraz czasu od wystawienia oferty (ocena trafności oferty ulega degradacji wraz z jej czasem trwania). Sortowanie po trafności jest sortowaniem docelowym, możliwe jest też sortowanie wg. głównych parametrów oferty m.in. ceny, powierzchni czy dni od publikacji. 
 5. Filtrowanie ofert po danych geo-analitycznych m.in.:
 • szacunkowym czasie dojazdu z nieruchomości do dowolnego punktu w Warszawie samochodem lub komunikacją
 • odległości z nieruchomości do najbliższej stacji metra
 1. Filtrowanie całkowitych kosztów najmu oraz udogodnień z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która szuka informacji zarówno w parametrach ogłoszenia jak i tekście. 
 2. Informacje o zmianach ceny ogłoszenia
 3. Zapisanie obserwowanych ofert oraz możliwość porównania ich na mapie
 4. Dostęp do pełnych funkcjonalności Portalu wymaga zalogowania w Portalu (utworzenia indywidualnego konta Użytkownika przez prawidłowe wypełnienie pól w formularzu „utwórz konto”, dostępnym na stronach Portalu) oraz opłacenia subskrypcji tygodniowej. Umowa subskrypcji Usługi Elektronicznej korzystania z Wyszukiwarki wchodzi w życie z dniem dokonania płatności i jest potwierdzona mailem przesłanym na adres wpisany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ewentualnie potwierdzeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile któraś z tych zgód została udzielona. Czas oczekiwania na potwierdzenie prawidłowości płatności internetowej wynosi nie więcej niż 24 h. Tygodniowy koszt subskrypcji wynosi 5 zł, cena zawiera podatek VAT. Subskrypcja ulega automatycznemu odnowieniu po okresie 7 dni, chyba że zostanie ona wyłączona przez Użytkownika. Dla nowych Użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie logowali się na portalu, istnieje możliwość 3 dniowego, bezpłatnego okresu próbnego. Płatności obsługuje Stripe.com zgodnie z warunkami określonymi na stronie obsługującej płatności.Skorzystanie z wybranego sposobu płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez operatora danych osobowych dotyczących osoby dokonującej płatności, w celu potwierdzenia jej dokonania. Udostępnienie płatnych funkcjonalności Portalu dla Użytkownika następuje po otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby na Portalu widoczne były wszystkie aktualne ogłoszenia sprzedaży oraz najmu nieruchomości z obsługiwanych miast i Serwisów Ogłoszeniowych. Ze względu na ograniczenia technologiczne możliwe jest pominięcie niektórych ofert w procesie agregacji ogłoszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z ewentualnym pominięciem oferty opublikowanej w obsługiwanych Serwisach Ogłoszeniowych. 
 6. Usługodawca dokłada starań, w tym wykorzystuje zaawansowaną analitykę oraz uczenie maszynowe, w celu eliminacji duplikatów ofert
 7. publikacji w Portalu dwóch lub więcej ofert dotyczących sprzedaży lub wynajmu różnych mieszkań jako duplikatów jednego ogłoszenia – (na przykład dla bardzo podobnych mieszkań w tym samym budynku).
 8.  publikacji w Portalu więcej niż jednej oferty dotyczącej sprzedaży lub wynajmu tego samego mieszkania – (na przykład mieszkania, dla którego dwie agencje wstawiły różne lokalizacje).

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby dane te były aktualne oraz precyzyjne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedokładności lub rozbieżności w tym zakresie.  

 1. Dane geo-analityczne, a w szczególności dane o czasie dojazdu są danymi uśrednionymi. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby dane te były aktualne oraz precyzyjne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedokładności lub rozbieżności w tym zakresie.  
 2. Portal wykorzystuje uczenie maszynowe do ekstrakcji kluczowych parametrów oferty takich jak udogodnienia czy dodatkowe koszty czynszu administracyjnego z opisu. Stosowane algorytmy mają wysoką dokładność, ale istnieje możliwość błędnej klasyfikacji:
 3. Pominięcie przez algorytm kosztu lub udogodnienia występującego w opisie
 4. Błędne zaklasyfikowanie kosztu/udogodnienia

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie algorytmu. W celu uniknięcia nieporozumień zalecane jest potwierdzenie finalnych warunków oferty bezpośrednio z Ogłoszeniodawcą. 

4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • korzystanie z Wyszukiwarki Ogłoszeń Nieruchomości
 • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 • korzystanie z Newslettera,
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
 • [email protected]
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
 • [email protected]
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem resider.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością resider.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony resider.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony resider.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Aby wykorzystać pełny potencjał konta Resider, wyraź przynajmniej 1 zgodę marketingową

Resider to asystent wspierający szukających mieszkań na wynajem czy zakup. Tworzymy ekosystem dzięki któremu dotrzesz do wymarzonych ofert szybciej od innych!

Dzięki wyrażeniu zgody marketingowej możemy wesprzeć Cię w procesie szukania:

 • Będziesz mieć dostęp do najnowszych trendów z rynku nieruchomości
 • Damy Ci znać gdy znajdziemy specjalne okazje dopasowane do Twoich potrzeb
 • Gdy będziesz miał już dosyć samodzielnego poszukiwania pomożemy znaleźć wsparcie wyselekcjonowanych ekspertów

Szczegóły zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług marketingowych przez Resider Sp. z o.o., w ramach której może nastąpić kontakt e-mailem zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.

Szczegóły zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Resider Sp. z o.o., w ramach której może nastąpić kontakt telefoniczny, e-mailem lub SMS-em zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. 


Jestem zainteresowany rozmową z Ekspertem Finansowym, który może sprawdzić dla Ciebie korzystne oferty kredytu. Twoje dane zostaną udostępnione jednemu ze współpracujących z nami partnerów, świadczących usługi pośrednictwa finansowego w zakresie kredytu hipotecznego.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Resider Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-938), przy ul. Zwycięzców 40/80. Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu wykonania usługi Kontaktu z Ekspertem Finansowym, w ramach której udostępniamy je do wybranego dla Ciebie współpracującego z nami Eksperta finansowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz do ich poprawienia, usunięcia, przenoszenia, a także ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu. Możesz też w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Szczegóły zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Resider Sp. z o.o., w ramach której może nastąpić kontakt telefoniczny, e-mailem lub SMS-em zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.


Jestem zainteresowany rozmową z Agentem Nieruchomości, który przedstawi Tobie  korzystne oferty pośrednictwa przy zakupie lub wynajmie nieruchomości. Twoje dane zostaną udostępnione jednemu ze współpracujących z nami agentów nieruchomości.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Resider Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-938), przy ul. Zwycięzców 40/80. Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu wykonania usługi Kontaktu z Agentem Nieruchomości, w ramach której udostępniamy je do wybranego dla Ciebie współpracującego z nami Agenta Nieruchomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz do ich poprawienia, usunięcia, przenoszenia, a także ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu. Możesz też w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Szczegóły zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Resider Sp. z o.o., w ramach której może nastąpić kontakt telefoniczny, e-mailem lub SMS-em zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.


Jestem zainteresowany rozmową z przedstawicielem Dewelopera, który przedstawi Tobie  korzystne oferty nieruchomości z rynku pierwotnego.  Twoje dane zostaną udostępnione jednemu ze współpracujących z nami partnerów, świadczących usługi sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego. 


Administratorem Twoich danych osobowych jest Resider Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-938), przy ul. Zwycięzców 40/80. Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu wykonania usługi Kontaktu z Deweloperem, w ramach której udostępniamy je do wybranego dla Ciebie współpracującego z nami Dewelopera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz do ich poprawienia, usunięcia, przenoszenia, a także ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu. Możesz też w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Wyloguj się